Pastor Niemöller snad kdysi řekl: „V Německu přišli nacisté nejdříve pro komunisty a já se neozval, protože jsem nebyl komunista. Pak přišli pro židy a já se neozval, protože jsem nebyl žid. Pak přišli pro odboráře a já se neozval, protože jsem nebyl odborář. Pak přišli pro katolíky a já se neozval, protože jsem protestant. Pak přišli pro mne a tou dobou už nezbýval nikdo, kdo by se mohl ozvat na mou obranu.“


Three witches watch three Swatch watches. Which witch watch which Swatch watch?I kdyz mam tucnaka rad, tohle se mi libi...

http://homepage.tinet.ie/~cullenm/2dart/regi.jpg


Who am I?

radek.jpg


Úloha VANA1 pro uživatele PODGOR1


Slovní zadání úlohy Ve dlouhem kovovem potrubi jsou umisteny tri az ctyri vodive elektrody tak, ze jejich osa je rovnobezna s osou potrubi. Potrubi ma ctvercovy prurez o strane A. Potencial plaste potrubi je roven 0. Elektrody jsou umisteny tak, ze jejich souradnice jsou po rade (x1,y1), (x2,y2), (x3,y3), (x4,y4) a potencialy φ1, φ2, φ3, φ4. Nektere z elektrod mohou byt pootoceny o uhel α. Tvary elektrod jsou naznaceny v obrazku. Rozmer B je roven jedne desetine A. Cervenym krouzkem je v obrazku vyznacena poloha bodu, ktery je kotovan souradnicemi x a y. Elektrody jsou na obrazku zakresleny v zakladni poloze (uhel α roven nule). Pokud jsou souradnice ctvrte elektrody zadany tak, ze lezi mimo potrubi, pak tato elektroda pole v potrubi neovlivnuje (pocitejte tedy jen se tremi elektrodami uvnitr). Potrubi je vyplneno dvema prostredimi, jejichz elektricke vodivosti jsou σ1 a σ2.

Urcete:

1) Potencialy v deseti bodech 10 az 19 o souradnicich (x10, y10) az (x19, y19)

2) Slozku intenzity elektrickeho pole Ex ve stredu potrubi.

Výpis proměnných pro Vaše zadání Poř. proměnná hodnota jednotka 1 A 6.1 m 2 σ1 12400 S/m 3 σ2 72300 S/m 4 x1 1.34 m 5 y1 1.65 m 6 typ1 1 - 7 α1 0 rad 8 φ1 2 V 9 x2 4.39 m 10 y2 2.2 m 11 typ2 1 - 12 α2 0 rad 13 φ2 9 V 14 x3 1.43 m 15 y3 4.27 m 16 typ3 1 - 17 α3 0 rad 18 φ3 4 V 19 x4 4.48 m 20 y4 3.9 m 21 typ4 2 - 22 α4 1.571 rad 23 φ4 1 V 24 x10 0.305 m 25 y10 0.366 m 26 x11 0.61 m 27 y11 3.233 m 28 x12 1 m 29 y12 1 m 30 x13 2 m 31 y13 5 m 32 x14 3 m 33 y14 1 m 34 x15 3 m 35 y15 4 m 36 x16 3.691 m 37 y16 1.403 m 38 x17 4.423 m 39 y17 4.27 m 40 x18 5.155 m 41 y18 1.678 m 42 x19 5.551 m 43 y19 0.8845 m

Formulář pro zaslání výsledků Poř. Požadovaný údaj ("vypočtěte") Povolená odchylka v procentech Váš výsledek (uveďte v SI, jednotky neuvádějte) 1 Potencial bodu 10 5 2 Potencial bodu 11 5 3 Potencial bodu 12 5 4 Potencial bodu 13 5 5 Potencial bodu 14 5 6 Potencial bodu 15 5 7 Potencial bodu 16 5 8 Potencial bodu 17 5 9 Potencial bodu 18 5 10 Potencial bodu 19 5 11 Ex 5


Úloha ODR1 pro uživatele PODGOR1


Slovní zadání úlohy Rovinná elektromagnetická vlna - kolmý dopad na rozhraní Autor: Ing. Eva Jerhotová, CSc.

Rovinná lineárně polarizovaná elektromagnetická vlna, časove harmonicky proměnná , dopadá kolmo ze vzduchu na rovinný povrch ztrátového prostředí podle obrázku.

Výpis proměnných pro Vaše zadání Poř. proměnná hodnota jednotka 1 frekvence f 35900 Hz 2 σ2 0.0151 S/m 3 relativní permitivita εr2 3.72 - 4 Etm 4.39e-06 V/m

Vypočitejte s přesností + - 2% : Činitele odrazu a proniku RE,RH,TE,TH, poměr stojatých vln p, fázové rychlosti v1, v2, konstanty šíření k1 (β1 -jα1), k2 (β2 -jα2), vlnové délky λ1, λ2, vlnove impedance Z1, Z2. Intenzity a stredni hodnoty Poyntingových vektorů dopadající a odražené vlny Eim,Him,Si,Erm,Hrm,Sr, intenzity a střední hodnotu Poyntingova vektoru prostupující vlny ve vzdálenosti z=1 m od rozhraní Et,Ht,St, intenzity po obou stranach rozhrani (tj. pro z=0 m) E10,H10,E20,H20. Vzdalenost z100, ve které amplituda prostupující vlny klesne na 1/100 své původní hodnoty u rozhraní (z=0 m). Hloubku vniku d do ztrátového prostředí. Dáno:vzduch: permitivita eps1=eps0, permeabilita mi1=mi0, vodivost sigma1=0 [S/m] POZOR !!! Etm je amplituda prostupující vlny Et ve vzdálenosti 1m od rozhrani, viz obr. Fázový posun této vlny je 0. Tato zadaná intenzita je počáteční hodnotou pro výpočet ostatních intenzit.


Značení veličin: dle současně platné normy, tedy β je měrný fázový posuv a α je měrný útlum

Formulář pro zaslání výsledků Poř. Požadovaný údaj ("vypočtěte") Povolená odchylka v procentech Váš výsledek (uveďte v SI, jednotky neuvádějte) 1 β1 2 2 α1 2 3 v1 2 4 λ1 2 5 velikost Z1 2 6 argument (fáze) Z1 2 7 β2 2 8 α2 2 9 v2 2 10 λ2 2 11 velikost Z2 2 12 argument (fáze) Z2 2 13 velikost RE 2 14 argument (fáze) RE 2 15 velikost RH 2 16 argument (fáze) RH 2 17 velikost TE 2 18 argument (fáze) TE 2 19 velikost TH 2 20 argument (fáze) TH 2 21 P 2 22 velikost Eim 2 23 argument (fáze) Eim 2 24 velikost Him 2 25 argument (fáze) Him 2 26 Si 2 27 velikost Erm 2 28 argument (fáze) Erm 2 29 velikost Hrm 2 30 argument (fáze) Hrm 2 31 Sr 2 32 velikost E10 2 33 argument (fáze) E10 2 34 velikost H10 2 35 argument (fáze) H10 2 36 velikost E20 2 37 argument (fáze) E20 2 38 velikost H20 2 39 argument (fáze) H20 2 40 velikost Etm 2 41 argument (fáze) Etm 2 42 velikost Htm 2 43 argument (fáze) Htm 2 44 St 2 45 z100 2 46 hloubka vniku d 2


Úloha VLNA1 pro uživatele PODGOR1


Slovní zadání úlohy Rovinná elektromagnetická vlna se šíří ve směru osy z nekonečně rozlehlým homogenním lineárním izotropním paramagnetickým prostředím o relativní permitivitě Epsr a (měrné) vodivosti Sigma. V počátku souřadnic (z = 0) a v čase t = 0 nabývá intenzita elektrického pole (kladného) maxima v čase (amplitudy), a to o hodnotě E0. Frekvence vlny je f. Intenzita elektrického pole má směr osy x.

Výpis proměnných pro Vaše zadání Poř. proměnná hodnota jednotka 1 frekvence f 9.13e+09 Hz 2 Relativní permitivita prostředí 45.9 - 3 Vodivost prostředí 115 S/m 4 Amplituda intenzity el. pole Em 49.6 V/m 5 poloha z1 -7.71e-05 m 6 čas t1 1.71e-10 s

Nápověda k této úloze předpokládá zápis konstanty šíření jako k = (β - j * α). Starší tuzemská literatura zpravidla uvádí značení dle dřívějších norem jako k = (α - j * β).

Formulář pro zaslání výsledků Poř. Požadovaný údaj ("vypočtěte") Povolená odchylka v procentech Váš výsledek (uveďte v SI, jednotky neuvádějte) 1 Fázovou konstantu šíření vlny v daném prostředí (měrný posun). 2 2 Měrný útlum vlny v daném prostředí. 2 3 Vlnovou délku vlny v uvažovaném prostředí. 2 4 Okamžitou hodnotu intenzity magnetického pole. (Kladným znaménkem označte situaci, kdy je intenzita orientována ve směru osy y). 2 5 Reálnou část impedance prostředí. 2 6 Imaginární část impedance prostředí. 2 7 Intenzitu elektrickeho pole v čase t1 v rovině z1. 2 8 Střední hodnotu toku výkonu skrz plochu 1x1 m, orientovanou kolmo k ose z, položenou v z = 0. 2 9 Časovou střední objemovou hustotu výkonu vlny přeměňovaného na teplo v z = 0. 2 10 Okamžitou hodnotu Poyntingova vektoru v rovině z = 0 a čase t = 0. 2 11 Rychlost šířeni vlny o frekvenci f daným prostředím. 2 12 Hloubku vniku vlny o frekvenci f do daného prostředí. 2 13 Rychlost šířeni vlny o frekvenci f/1000 daným prostředím. 2 14 Rychlost šířeni vlny o frekvenci 1000 * f daným prostředím. 2

---

* Fazovou konstantu sireni vlny v danem prostredi (merny posun).

* Merny utlum vlny v danem prostredi.

* Vlnovou delku vlny v uvazovanem prostredi.

* Okamzitou hodnotu intenzity magnetickeho pole v case t=0 v rovine z=0.

* Realnou cast impedance prostredi.

* Imaginarni cast impedance prostredi.

* Intenzitu elektrickeho pole v case t1 v rovine z1 (okamzitou hodnotu). -4.8483643692E+01 * Casovou stredni hodnotu plosne hustoty toku zariveho vykonu v rovine z = 0.

* Casovou stredni hodnotu hustoty vykonu vlny premenovaneho na teplo (SAR) v rovine z = 0.

* Okamzitou hodnotu Poyntingova vektoru v rovine z = 0 a case t = 0.

* Rychlost sireni vlny danym prostredim.

* Hloubku vniku.

* Rychlost sireni vlny o frekvenci f/1000.

* Rychlost sireni vlny o frekvenci f*1000.